+48 604 800 301
blank
blank

Sprzeciw od nakazu zapłaty – jak sporządzić?

blank

Często nasi Klienci starają się na własną rękę wnosić sprzeciwy od otrzymywanych z Sądu nakazów zapłaty. Niestety w wielu wypadkach takie sprzeciwy są obarczone brakami formalnymi.

O tym jakie wymogi winno spełniać pismo procesowe stanowią przepisy kodeksu postępowania cywilnego odpowiednio od art 125 do art 130.

Zaczynając od najczęściej popełnianych błędów przy składaniu sprzeciwu do Sądu możemy wymienić:

  • złożenie sprzeciwu na czystej kartce, a nie formularzu
  • brak wypełnienia wszystkich okienek formularza
  • błędne wypełnienie okienek formularza
  • brak dołączenia odpisu sprzeciwu dla strony przeciwnej
  • brak złożonego podpisu na końcu sprzeciwu
  • brak złożenia opłaty od zarzutów do nakazu zapłaty

Sam wzór formularza możemy pobrać klikając na TEN LINK, lub ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości bądź siedzibie Sądu.

W wypadku gdy taki sprzeciw nie zostanie złożony czy to na odpowiednim formularzu czy też zawiera inne braki formalne, zgodnie z przepisami postępowania cywilnego, strona pozwana zostanie zobowiązana do jego poprawienia w terminie tygodniowym ze wskazaniem na czym owy brak czy błąd polegał.

Art. 130 [Braki pism]
1. Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. 
Art. 1301 [Urzędowe formularze]
1. (utracił moc)
11. Jeżeli pismo procesowe, które powinno być wniesione na urzędowym formularzu, nie zostało wniesione na takim formularzu lub nie może otrzymać prawidłowego biegu na skutek niezachowania innych warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym, przesyłając złożone pismo. Wezwanie powinno wskazywać wszystkie braki pisma oraz zawierać pouczenie o treści § 2.
2. W razie bezskutecznego upływu terminu lub ponownego złożenia pisma dotkniętego brakami przewodniczący zarządza zwrot pisma. Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty oraz sprzeciw od nakazu zapłaty sąd odrzuca.

Jeśli uzupełnienie braków zostanie dokonane błędnie, Sąd odrzuci nasz sprzeciw.  W konsekwencji, to co wynika z nakazu będziemy musieli zapłacić!

Dlatego tak istotne jest aby sprzeciw został sporządzony w sposób odpowiedni. Nie mówiąc o samej argumentacji prawnej, a jaką trzeba taki sprzeciw oprzeć. 

W kolejnym poście “Sprzeciw od nakazu zapłaty – jak go wypełnić?” wskazujemy Wam jak po kolei wypełnić poszczególne okienka takiego sprzeciwu. 

Sprawdź również: