(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.defer=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-W3Z7Z6Q');
facebook icon
mail icon

+ 48 604 800 301

Naciski ze strony windykacji? – jak się przeciwstawić?

21 października 2017

Post image

Każdego dnia otrzymuje mnóstwo informacji o działaniach firm windykacyjnych polegających na  m in. na nękaniu danej osoby tzw. głuchymi telefonami, zakłócaniu miru domowego, kontaktowaniu się za pomocą środków porozumiewania się na odległość z członkami rodziny, sąsiadami, pozostawianiu zawstydzających naklejek na drzwiach czy także ciągłym namawianiem do zawarcia ugody.

Jak z nimi postąpić?

W pierwszej kolejności  należy firmie windykacyjnej stanowczo odmówić  zapłaty. Niestety chwilowo to ich bardziej rozjuszy. Nikt by Wam nie proponował „super” ugody gdyby coś nie było na rzeczy. Windykator zawsze wyczuje gdy ktoś jest samotny, bezbronny i skłonny do zapłaty.

Większość tych spraw dochodzonych przez firmy windykacyjne typu Ultimo, Prokura, BEST, HOIST, GetBack itp. jest albo przedawniona albo nieudowodniona. Proszę nigdy nie podpisywać żadnych ugód ani nie dokonywać jakichkolwiek wpłat na poczet zadłużenia.

Gdy następnie działania pracowników firm windykacyjnej przekraczają pewne granice co wynika z Waszej przeciwstawnej postawy nie należy ulegać presji. Działania firm windykacyjnych w większości wypadków wychodzą poza granice prawa.

Zgodnie z art. 23 k.c. „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania (…) pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”. Ustawodawca wprowadza również środki ochronne zagrożonych i naruszonych dóbr osobistych, przewidując w art. 24 k.c., iż „ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”. Z przytoczonej normy wynika, iż niemajątkowa ochrona dóbr osobistych uzależniona jest od wystąpienia dwóch przesłanek: zagrożenia lub naruszenia dobra osobistego oraz bezprawności zachowania prowadzącego do naruszenia dobra osobistego. Zaznaczyć należy, że przepis art. 24 k.c. wprowadza swego rodzaju domniemanie bezprawności – ciężar wykazania, że zagrożenie lub naruszenie dobra osobistego nie miało charakteru działania bezprawnego obciąża osobę, która dobro osobiste naruszyła.

W literaturze i orzecznictwie podkreśla się, że bezprawność winna być traktowana w kategoriach obiektywnej (przedmiotowej) kwalifikacji czynu z punktu widzenia jego zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego. Działanie bezprawnym jest zatem działanie sprzeczne z normami prawa lub zasadami współżycia społecznego. Natomiast okolicznościami wyłączającymi bezprawność są: działania mające oparcie w przepisach prawa, działania za zgodą pokrzywdzonego oraz w wykonywaniu prawa podmiotowego ( por. wyr. Sądu Najwyższego z dnia 04.06.2003 r., I CKN 480/01 niepubl.).

Osoba, która przez długi okres jest pozbawiana poczucia spokoju i bezpieczeństwa może żądać stosownego zadośćuczynienia. W takim wypadku dochodzi do naruszenia nietykalności mieszkania pojmowanego jako prawo do ochrony przed bezprawnym wtargnięciem w sferę określonego stanu psychicznego i emocjonalnego, jaki daje każdemu człowiekowi poczucie bezpiecznego i niezakłóconego posiadania własnego miejsca, w którym koncentruje swoje istotne sprawy życiowe i chroni swoją prywatność.

Działania firm windykacyjnych są bezprawne, albowiem egzekucja należności może odbywać się wyłącznie w oparciu o tytuł wykonawczy wydany przez uprawniony organ. Mimo to pracownicy firm wprowadzają w błąd strasząc komornikiem czy siłową egzekucją należności.

Co więcej, można także skierować taką sprawę do Prokuratury w związku z dokonaniem przestępstwa nękania. Tutaj jednak trzeba wykonać kilka czynności poprzez zebranie świadków owych zdarzeń, dokonanie zdjęć pozostawionych naklejek, przedłożenie ewentualnych wcześniejszych notatek z interwencji policji.

Niemniej jednak nigdy nie należy ulegać naciskom.

W razie problemów – pomożemy!

Sprawdź także:

Post thumbnail
14 kwietnia 2021

Jak zabezpieczyć się przed pozwem ze strony firmy windykacyjnej?

W niniejszym artykule chcielibyśmy wskazać jakie czynności powinniśmy podjąć, aby skutecznie bronić się przed firmą windykacyjną oraz ewentualnym pozwem z […]

Post thumbnail
19 sierpnia 2018

Zmiana wierzyciela, czyli kiedy komornik musi zakończyć egzekucję

Banki, którym nie udało się uzyskać spłaty kredytu często sprzedają swoje wierzytelności firmom windykacyjnym bądź funduszom sekurytyzacyjnym. W czasach kiedy […]

Post thumbnail
24 lipca 2018

„ULTIMO CZY KOMORNIK?” – celowe wprowadzanie w błąd w celu uzyskania spłaty wierzytelności

Ostatnimi czasy otrzymujemy od Państwa informację o pismach przesyłanych przez firmę Ultimo S.A., zatytułowanych „Ultimo czy komornik?”. Firma nakłania do […]

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.