(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.defer=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-W3Z7Z6Q');
facebook icon
mail icon

+ 48 604 800 301

Błędne obciążenia dłużnika kosztami postępowania egzekucyjnego

21 listopada 2017

Post image

Szanowni Państwo, w poprzedni wpisie, który można przeczytać pod klikając w link: „Dokonujesz płatności i nagle niespodziewana blokada rachunku?” wskazywaliśmy co należy zrobić aby w sposób skuteczny Sąd ponownie doręczył nam nakaz zapłaty w wypadku gdy był wysłany pod nieprawidłowy adres.

Dzisiaj chcielibyśmy wskazać Wam, jak w takim wypadku pozbyć się komornika i nie dać się obciążyć kosztami prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Otóż od początku.  Jeżeli już Sąd doręczył nam skutecznie nakaz zapłaty i w terminie 14 dni złożyliśmy skutecznie sprzeciw to odrębnie powinien nam także doręczyć postanowienie o uchyleniu klauzuli wykonalności nadanej temu nakazowi zapłaty.

Na podstawie tego postanowienia kierujemy do komornika wniosek o umorzenie egzekucji zgodnie z art 825 § 2 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem „Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub utraciło moc„.

Oczywiście w piśmie do komornika musimy zawrzeć także wniosek o obciążeniu wierzyciela wszystkimi kosztami postępowania z uwagi na niecelowe prowadzenie egzekucji.

Zasada ponoszenia kosztów postępowania egzekucyjnego została określona w art 770 kpc.

Zgodnie z art. 770 kodeksu postępowania cywilnego „Dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji, w tym koszty poszukiwania majątku dłużnika. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszty egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Na postanowienie sądu zażalenie przysługuje stronom oraz komornikowi„.

Jednakże, skoro wierzyciel zdecydował się na wszczęcie egzekucji na podstawie nakazu zapłaty, który nie został prawidłowo doręczony pozwanemu, to powinien ponosić ryzyko wniesienia przez pozwanego (dłużnika) w terminie późniejszym środka odwoławczego, a tym samym ryzyko poniesienia związanych z tym kosztów. Dłużnik w tego typu sprawie  w żaden sposób nie daje powodu wierzycielowi do wszczęcia egzekucji, stąd nie sposób uznać kosztów postępowania egzekucyjnego za celowe i niezbędne.

Wskazanie w pozwie prawidłowego adresu pozwanego obciąża powoda. Ta czynność warunkuje wydanie niewadliwego nakazu zapłaty, następnie jego uprawomocnienie, nadanie klauzuli wykonalności (art.782 § 2 k.p.c.) i złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji. Nic nie stoi na przeszkodzie aby wierzyciel dokonał skutecznego ustalenia właściwego adresu dłużnika. Masowe dochodzenie należności nie zwalnia wierzyciela z zachowania staranności w działaniu.

W konsekwencji komornik wyda postanowienie o umorzeniu postępowania. Jeżeli kosztami postępowania zostanie obciążony w całości dłużnik to w terminie 7 dni musimy złożyć skargę na czynność komornika, w której wskażemy o błędnym rozliczeniu kosztów.

Wobec tego pamiętajmy, że zawsze w wypadku gdy „odkręcamy” daną sprawę w związku z nieprawidłowym adresem, to wierzyciel winien ponieść koszty postępowania egzekucyjnego.

Sprawdź także:

Post thumbnail
14 kwietnia 2021

Jak zabezpieczyć się przed pozwem ze strony firmy windykacyjnej?

W niniejszym artykule chcielibyśmy wskazać jakie czynności powinniśmy podjąć, aby skutecznie bronić się przed firmą windykacyjną oraz ewentualnym pozwem z […]

Post thumbnail
19 sierpnia 2018

Zmiana wierzyciela, czyli kiedy komornik musi zakończyć egzekucję

Banki, którym nie udało się uzyskać spłaty kredytu często sprzedają swoje wierzytelności firmom windykacyjnym bądź funduszom sekurytyzacyjnym. W czasach kiedy […]

Post thumbnail
24 lipca 2018

„ULTIMO CZY KOMORNIK?” – celowe wprowadzanie w błąd w celu uzyskania spłaty wierzytelności

Ostatnimi czasy otrzymujemy od Państwa informację o pismach przesyłanych przez firmę Ultimo S.A., zatytułowanych „Ultimo czy komornik?”. Firma nakłania do […]

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.