(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.defer=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-W3Z7Z6Q');
facebook icon
mail icon

+ 48 604 800 301

Nie daj przekraczać granic windykatorom!

25 stycznia 2018

Post image

W związku z mnożącą się ilością zapytać w zakresie działań firm windykacyjnych, chcemy Wam przedstawić jak to wygląda od strony prawnej.

Otóż uciążliwe wzywanie do zapłaty rzekomego długu, przybierające formę powtarzających się wezwań pisemnych, połączonych z groźbami wpisania długu do powszechnie dostępnego rejestru oraz następcze urzeczywistnienie tych gróźb przez daną firmę windykacyjną, narusza dobra osobiste chronione art. 23 KC, jakimi są prywatność, godność, cześć, reputacja, wolność, spokój i mir domowy dłuznika. Dane co do zadłużenia określonej osoby należą do sfery jej prywatności. Przypisywanie zaś określonej osobie przymiotu niesolidnego dłużnika godzi w jej godność, cześć, reputację, a ze względu na swą formę (zwłaszcza częstotliwość lub sposób komunikowania) godzić może także w wolność, spokój, mir domowy.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (wyrok z dnia 15 lutego 2013 r., sygn. akt: I ACa 31/13) uznał, iż „działanie firmy windykacyjnej, która lekceważy obywatela i niezgodnie z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami wymusza na nim przez nękanie go w różny sposób, spłatę długu, co do którego zgłosi on zarzut przedawnienia lub uznał żądanie za bezpodstawne, jest naruszeniem dóbr osobistych, a konkretnie wolności, miru domowego i prywatności”.

Co do zasady wierzyciel ma prawo domagania się od dłużnika spłaty przedawnionego roszczenia, jednak istnieją granice dopuszczalnych zachowań wierzyciela. Pierwszą z nich jest uszanowanie (uwzględnienie) stanowiska dłużnika co do prawa zgłoszenia zarzutu przedawnienia. Jeżeli tego rodzaju wyraz woli nie budzi wątpliwości i w sposób jednoznaczny doszedł do wierzyciela (pierwotnego czy wtórnego) to natarczywe ponawianie wezwania do zapłaty, bez uzyskania tytułu egzekucyjnego, jest bezprawne. Tylko tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności jest skutecznym środkiem egzekucji roszczenia.

Drugą granicą jest ocena czy po uzyskaniu stanowiska dłużnika jak wyżej, można nadal, bez odpowiedzialności co do sfery dóbr osobistych, stosować praktyki nękające, dręczące, naruszające spokój osoby, która w sposób niebudzący wątpliwości przedstawiła swoje racje i zażądała skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego czyli zażądała konstytucyjnie zagwarantowanej ochrony prawnej. Działanie przedsiębiorcy windykacyjnego, który lekceważy obywatela i niezgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami wymusza na nim, przez nękanie go w różny sposób, spłatę długu, co do którego zgłosił on zarzut przedawnienia lub uznał żądanie za bezpodstawne, jest naruszeniem dóbr osobistych, a konkretnie wolności, miru domowego i prywatności.

Wysyłanie wezwań do zapłaty wierzytelności, co do których powództwo zostało oddalone, zawierających nadto groźby bezprawnego przekazania informacji o zobowiązaniach powoda do biura informacji gospodarczych celem ich ujawnienia, jest działaniem bezprawnym, ponieważ skoro brak było podstaw do przekazania tych informacji do biura informacji gospodarczej, to pisma te nie były wypełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1015 ze zm.). Zachowanie to narusza spokój i mir domowy powoda, ponieważ na gruncie art. 23 KC prawo do zachowania nietykalności mieszkania nie oznacza wyłącznie prawa do ochrony przed bezpośrednią ingerencją w sferę fizycznego korzystania z mieszkania, ale chroni także przed bezprawnym wtargnięciem w sferę określonego stanu psychicznego i emocjonalnego, jaki daje każdemu człowiekowi poczucie bezpiecznego i niezakłóconego miejsca, w którym koncentruje swoje istotne sprawy życiowe i chroni swoją prywatność.

Jeżeli masz tego typu problem z firmą windykacyjną, która w sposób natarczywa namawia do spłaty przedawnionego długu bądź w sposób natarczywy wręcz napastuje telefonami i smsami, prosimy o kontakt. 

Wówczas wystosujemy do nich wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych oraz zapłaty stosownego zadośćuczynienia.

Jeżeli ich działania nie ulegną zmianie, wtedy to My pozywamy ich do sądu. Role zostaną odwrócone. 

Sprawdź także:

Post thumbnail
14 kwietnia 2021

Jak zabezpieczyć się przed pozwem ze strony firmy windykacyjnej?

W niniejszym artykule chcielibyśmy wskazać jakie czynności powinniśmy podjąć, aby skutecznie bronić się przed firmą windykacyjną oraz ewentualnym pozwem z […]

Post thumbnail
19 sierpnia 2018

Zmiana wierzyciela, czyli kiedy komornik musi zakończyć egzekucję

Banki, którym nie udało się uzyskać spłaty kredytu często sprzedają swoje wierzytelności firmom windykacyjnym bądź funduszom sekurytyzacyjnym. W czasach kiedy […]

Post thumbnail
24 lipca 2018

„ULTIMO CZY KOMORNIK?” – celowe wprowadzanie w błąd w celu uzyskania spłaty wierzytelności

Ostatnimi czasy otrzymujemy od Państwa informację o pismach przesyłanych przez firmę Ultimo S.A., zatytułowanych „Ultimo czy komornik?”. Firma nakłania do […]

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.