blank

Błędne obciążenia dłużnika kosztami postępowania egzekucyjnego

21 listopada 2017

Szanowni Państwo, w poprzedni wpisie, który można przeczytać pod klikając w link: „Dokonujesz płatności i nagle niespodziewana blokada rachunku?” wskazywaliśmy co należy zrobić aby w sposób skuteczny Sąd ponownie doręczył nam nakaz zapłaty w wypadku gdy był wysłany pod nieprawidłowy adres.

Dzisiaj chcielibyśmy wskazać Wam, jak w takim wypadku pozbyć się komornika i nie dać się obciążyć kosztami prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Otóż od początku.  Jeżeli już Sąd doręczył nam skutecznie nakaz zapłaty i w terminie 14 dni złożyliśmy skutecznie sprzeciw to odrębnie powinien nam także doręczyć postanowienie o uchyleniu klauzuli wykonalności nadanej temu nakazowi zapłaty.

Na podstawie tego postanowienia kierujemy do komornika wniosek o umorzenie egzekucji zgodnie z art 825 § 2 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem „Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub utraciło moc„.

Oczywiście w piśmie do komornika musimy zawrzeć także wniosek o obciążeniu wierzyciela wszystkimi kosztami postępowania z uwagi na niecelowe prowadzenie egzekucji.

Zasada ponoszenia kosztów postępowania egzekucyjnego została określona w art 770 kpc.

Zgodnie z art. 770 kodeksu postępowania cywilnego „Dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji, w tym koszty poszukiwania majątku dłużnika. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszty egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Na postanowienie sądu zażalenie przysługuje stronom oraz komornikowi„.

Jednakże, skoro wierzyciel zdecydował się na wszczęcie egzekucji na podstawie nakazu zapłaty, który nie został prawidłowo doręczony pozwanemu, to powinien ponosić ryzyko wniesienia przez pozwanego (dłużnika) w terminie późniejszym środka odwoławczego, a tym samym ryzyko poniesienia związanych z tym kosztów. Dłużnik w tego typu sprawie  w żaden sposób nie daje powodu wierzycielowi do wszczęcia egzekucji, stąd nie sposób uznać kosztów postępowania egzekucyjnego za celowe i niezbędne.

Wskazanie w pozwie prawidłowego adresu pozwanego obciąża powoda. Ta czynność warunkuje wydanie niewadliwego nakazu zapłaty, następnie jego uprawomocnienie, nadanie klauzuli wykonalności (art.782 § 2 k.p.c.) i złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji. Nic nie stoi na przeszkodzie aby wierzyciel dokonał skutecznego ustalenia właściwego adresu dłużnika. Masowe dochodzenie należności nie zwalnia wierzyciela z zachowania staranności w działaniu.

W konsekwencji komornik wyda postanowienie o umorzeniu postępowania. Jeżeli kosztami postępowania zostanie obciążony w całości dłużnik to w terminie 7 dni musimy złożyć skargę na czynność komornika, w której wskażemy o błędnym rozliczeniu kosztów.

Wobec tego pamiętajmy, że zawsze w wypadku gdy „odkręcamy” daną sprawę w związku z nieprawidłowym adresem, to wierzyciel winien ponieść koszty postępowania egzekucyjnego.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.

Sprawdź także:

dłużnik ma prawo linia
blank
Krajowy Rejestr Zadłużonych – pytania i odpowiedzi

24 listopada 2021

Krajowy Rejestr Zadłużonych to nowy rejestr, który ma niedługo rozpocząć swoją działalność. Czym w ogóle […]

Zobacz więcej
blank
Unieważnienie umowy kredytowej czy odfrankowanie, co wybrać?

22 września 2021

Przełom lat dziewięćdziesiątych i wczesnych dwutysięcznych był okresem spod znaku franka szwajcarskiego. Banki rywalizowały w […]

Zobacz więcej
blank
Pomoc dla Frankowiczów

14 września 2021

Drodzy Klienci,w związku z licznymi zapytaniami w zakresie „kredytów frankowych”, poniżej krótka informacja, w czym […]

Zobacz więcej