(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.defer=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-W3Z7Z6Q');
facebook icon
mail icon

+ 48 604 800 301

Jak wygląda proces ubiegania się o upadłość konsumencką?

9 lutego 2023

Post image

W przypadku braku możliwości spłaty zadłużenia oraz zaistnienia określonych okoliczności możemy ubiegać się o upadłość konsumencką.

Podstawą jest złożenie odpowiedniego wniosku. Osoba inicjująca postępowanie, czyli sam dłużnik albo też jego wierzyciel musi złożyć do właściwego sądu wniosek na formularzu lub w formie elektronicznej. Od 2021 roku istnieje możliwość złożenia wniosku online za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Na mocy nowelizacji przepisów osoba ubiegająca się o upadłość musi jedynie wykazać, iż stała się niewypłacalna. Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 30 zł. Opłatę tą można uiścić w kasie sądu lub przelewem na konto bankowe Sądu. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty. Dodatkowo jeśli dłużnika będzie reprezentował w sądzie pełnomocnik, musimy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. 

Dłużnik może ubiegać się o zwolnienie z opłaty sądowej, poprzez złożenie wniosku o zwolnienie od uiszczenia ww. opłaty wraz z uzupełnionym oświadczeniem o dochodach oraz oświadczeniem majątkowym, w którym wykaże iż nie jest w stanie uiścić opłaty sądowej od wniosku.

Rozpatrywaniem wniosku zajmuje się sąd na posiedzeniu niejawnym, na którym dłużnik się nie stawia, bądź w trakcie rozprawy z jego udziałem. Następnie sąd wydaje postanowienie, na mocy którego ogłasza upadłość konsumencką albo odrzuca wniosek zadłużonego konsumenta o ogłoszenie upadłości. W przypadku odrzucenia wniosku można złożyć zażalenie. 

Kolejnym krokiem w postępowaniu upadłościowym jest ustalenie masy upadłości, sporządzenie spisu wierzycieli oraz likwidacja majątku dłużnika. W rozprawie uczestniczy dłużnik, syndyk i wierzyciele. Mając gotową listę wierzycieli, sąd w czasie rozprawy ustala plan spłaty wszystkich wierzycieli biorąc pod uwagę między innymi możliwości finansowe upadłego dłużnika. Plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż 36 miesięcy (3 lata) ani dłuższy niż 84 miesiące (7 lat). 

Część długu może zostać przez sąd umorzona. W wyjątkowym sytuacjach sąd może także wydać postanowienie, na mocy którego całość długu zostaje od razu umorzona. Jednak jest to możliwe tylko w sytuacji, gdy osoba zadłużona nie posiada żadnego majątku. Na skutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej osoba fizyczna może umorzyć m.in. nieopłacone składki ZUS, zobowiązania bankowe, poza bankowe kredyty i pożyczki, nieuregulowane podatki np. VAT, dochodowy, a także zobowiązania nieujawnione przez upadłego w sposób nieumyślny i powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, np. jeśli upadły nie miał świadomości ich istnienia. 

Według prawa upadłościowego nie podlegają umorzeniu takie zobowiązania jak np. długi o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego z prawomocnym orzeczeniem.

blank

Ile trwa proces ogłaszania upadłości konsumenckiej? 

Nie ma w tym przypadku konkretnych terminów. Zwykle od dnia złożenia wniosku do ogłoszenia przez sąd decyzji mija kilka miesięcy. Jednak zdarza się, że Sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w ciągu 2 tygodni. Czas oczekiwania na postanowienie uzależnione jest m.in. od ilości złożonych wniosków o upadłość w konkretnym sądzie.

Jakie są przesłanki do oddalenia wniosku przez sąd?

Sąd oddali wniosek między innymi w sytuacji, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów. Dodatkowo w przypadku, gdy dłużnik umyślnie bądź na skutek rażącego niedbalstwa doprowadził do zadłużenia oraz w sytuacji, gdy w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, względem dłużnika toczyło się już postępowanie upadłościowe, które zakończyło się częściowym lub całościowym oddłużeniem. 

Sprawdź także:

Post thumbnail
26 października 2023

Firmy windykacyjne – jak działają i jak z nimi walczyć

W sytuacji, gdy wierzyciel nie jest w stanie wyegzekwować długów od dłużnika, chcąc odzyskać swoje należności i pozbyć się problemu, […]

Post thumbnail
21 lutego 2022

Ważne! Krótki poradnik dla osób które nigdy nie otrzymały sądowego orzeczenia.

Kochani, W wypadku kiedy pierwszy raz dowiedzieliście się o sprawie dopiero od komornika bądź zajęciu rachunku bankowego to musimy ustalić […]

Post thumbnail
24 listopada 2021

Krajowy Rejestr Zadłużonych – pytania i odpowiedzi

Krajowy Rejestr Zadłużonych to nowy rejestr, który ma niedługo rozpocząć swoją działalność. Czym w ogóle jest? Kto może w nim […]

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.