blank

Środki zaskarżenia – wskazówki

5 grudnia 2017

Przeglądając różnego rodzaju fora internetowe można znaleźć wiele informacji na temat tego jak złożyć skuteczne odwołanie od doręczonego nam orzeczenia sądowego, jak je sporządzić czy jaką powinno zawierać ono argumentację.

Poniżej chcemy przedstawić kilka informacji gdyż przysługujący nam środek zaskarżenia jest uzależniony od orzeczenia jakie zapadło w sprawie.

Otóż:

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym – mamy 14 dni na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Wszczęcie tego postępowania nie jest uzależnione od wniosku powoda, a więc może w nim być dochodzone każde roszczenie pieniężne. W postępowaniu upominawczym sprawy rozpoznaje się na posiedzeniu niejawnym, ponieważ na tym etapie postępowanie ogranicza się do wydania nakazu zapłaty albo odmowy wydania nakazu zapłaty i wyznaczenia rozprawy.

Wniesiony do sądu pozew podlega badaniu przez przewodniczącego co do trybu rozpoznania wniesionej sprawy. Celem tego badania jest ustalenie, w jakim trybie sprawa powinna być rozpoznana, a w szczególności czy podlega ona rozpoznaniu w postępowaniu upominawczym. W razie stwierdzenia, że sprawa podlega rozpoznaniu w tym postępowaniu, przewodniczący wyznacza posiedzenie niejawne celem wydania nakazu zapłaty. Pozew zostaje wówczas doręczony pozwanemu wraz z nakazem zapłaty. Wtedy zaczyna nam biec 14 dniowy termin na zaskarżenie. Wcześniej nie ma żądnej rozprawy !

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym – mamy 14 dni na złożenie zarzutów do nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty może być wydany, gdy po pierwsze powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczeń innych rzeczy zamiennych, a po drugie okoliczności uzasadniające to żądanie udowodnione są dokumentami wskazanymi w art. 485 KPC. Dokumenty te powinny potwierdzać powstanie roszczenia, jego wysokość i wymagalność, obowiązek świadczenia pozwanego, a także przejście świadczenia na następców prawnych, przerwę biegu przedawnienia i inne.

Dokumenty te to: dokument urzędowy (chodzi tu o dokument sporządzony w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, a także sporządzony przez organizację zawodową, samorządową, spółdzielczą i inne organizacje społeczne w zakresie zleconych im przez ustawę spraw z dziedziny administracji publiczne), pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu, weksel, Podstawą do wydania nakazu zapłaty może być również umowa, dowód spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowód doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku. Tutaj także nie ma wcześniej rozprawy !

Wyrok zaoczny – mamy 14 dni na złożenie sprzeciwu od wyroku zaocznego

Wskazany wyrok zapada w wypadku braku udziału pozwanego w sporze w postaci niestawiennictwa na posiedzeniu wyznaczonym na rozprawę lub niebrania udziału w rozprawie. Możliwość wydania wyroku zaocznego w przypadku niestawiennictwa pozwanego na rozprawie warunkowana jest prawidłowym zawiadomieniem go o miejscu i terminie posiedzenia. Sąd wydając wyrok zaoczny nie dokonuje weryfikacji prawdziwości twierdzeń o faktach przytoczonych przez powoda, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa. W takim wypadku postępowanie dowodowe powinno być przeprowadzone, choć w istocie będzie się ono ograniczało jedynie do dowodów zawnioskowanych przez powoda i ewentualnie dopuszczonych przez sąd z urzędu. Czyli wyrok zaoczny zapada na rozprawie, a wcześniej powinniśmy dostać zawiadomienie o terminie rozprawy.

Musimy także pamiętać, że jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu to wniesienie sprzeciwu także wymaga takiej formy. Formularz musi być dokładnie wypełniony. W wypadku braku wniesienia środka zaskarżenia na formularzu bądź jego błędne wypełnienie, będzie skutkować jego zwrotem celem poprawy bądź uzupełnienia.

Oczywiście wszystko także zależy od argumentacji jaką użyła firma windykacyjna.

Jeżeli nie wiesz jak się skuteczne odwołać, a chcesz skorzystać z profesjonalnej pomocy – zapraszamy do kontaktu z nami!

Możesz także wysłać sms z imieniem i nazwiskiem – oddzwonimy. 

Działamy w całej Polsce walcząc z firmami windykacyjnymi. 

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.

Sprawdź także:

dłużnik ma prawo linia
blank
Krajowy Rejestr Zadłużonych – pytania i odpowiedzi

24 listopada 2021

Krajowy Rejestr Zadłużonych to nowy rejestr, który ma niedługo rozpocząć swoją działalność. Czym w ogóle […]

Zobacz więcej
blank
Unieważnienie umowy kredytowej czy odfrankowanie, co wybrać?

22 września 2021

Przełom lat dziewięćdziesiątych i wczesnych dwutysięcznych był okresem spod znaku franka szwajcarskiego. Banki rywalizowały w […]

Zobacz więcej
blank
Pomoc dla Frankowiczów

14 września 2021

Drodzy Klienci,w związku z licznymi zapytaniami w zakresie „kredytów frankowych”, poniżej krótka informacja, w czym […]

Zobacz więcej