(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.defer=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-W3Z7Z6Q');
facebook icon
mail icon

+ 48 604 800 301

Zmasowany atak firm windykacyjnych

4 kwietnia 2018

Post image

W związku z szykującą się zmianą przepisów odnośnie przedawnienia długów i konieczności uwzględniania zarzutu przedawnienia z urzędu, od kilku tygodni obserwujemy zmasowany atak firm windykacyjnych. 

W ostatnich dniach Sądy zostały zasypane pozwami kierowanymi głównie przez Fundusze typu Prokura, Hoist, BEST czy easyDEBT. Obawa przed zmianą przepisów zmobilizowała firmy windykacyjne ( Fundusze ) do korzystania jeszcze z aktualnych, korzystnych dla nich przepisów.

Przypominamy, iż aby aktualnie wygrać z firmą windykacyjną należy samodzielnie podnieść odpowiednie argumenty aby daną sprawę wygrać.

Jeszcze raz wskazujemy, że chodzi tutaj głównie o:

1. Zarzut przedawnienia roszczenia.

Pamiętajmy, iż roszczenia z tytułu kredytu czy pożyczek przedawniają się po 3 latach od daty kiedy stały się wymagalne.

Celem uściślenia wskazujemy, iż zgodnie z art. 125 § 1 kodeksu cywilnego “roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu

2. Zarzut niewykazania przejścia wierzytelności dochodzonej pozwem na stronę powodową i w konsekwencji brak legitymacji procesowej czynnej strony powodowej.

Tutaj strona powodowa czyli firma windykacyjna musi wykazać skuteczne nabycie konkretnej wierzytelności. Zgodnie z treścią art. 509§1 kc wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby to się ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

Podkreślić należy, że dowodem potwierdzającym legitymację czynną strony powodowej mogłaby być wyłącznie kompletna umowa cesji wierzytelności, przeto umowa pomiędzy stronami stanowi źródło stosunku prawnego. Sama umowa przelewu wierzytelności w swojej treści nie potwierdza faktu przejścia uprawnień w stosunku do określonej osoby. Informację dotyczącą strony pozwanej zawiera bowiem dopiero wyciąg z załącznika do umowy.

Uzupełnia więc on niezbędne informacje wynikające z zasadniczej umowy cesji pozwalające dopiero na jego podstawie na potwierdzenie rzeczywistego przejścia praw. Dla spełnienia wymogów formalnych  konieczne jest, aby dokument ten jako załącznik do umowy cesji podpisany przez strony umowy – potwierdzony został przez notariusza w zakresie podpisów pod nim złożonych. Tymczasem często brak na nim jakichkolwiek podpisów czy daty jego sporządzenia. 

Wyciąg z ksiąg rachunkowych powodowego funduszu nie stanowi dowodu na istnienie dochodzonej wierzytelności, na jej przysługiwanie stronie powodowej. Tym samym sąd meriti w oparciu o wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu niniejszej sprawy nie jest władny rozstrzygnąć dochodowego roszczenia. Nie stanowi on bowiem dowodu!

3. Zarzut niewykazania istnienia roszczenia – zarówno w zakresie należności głównej, jak i w zakresie należności ubocznych. 

Firma windykacyjna składając sprawę do Sądu winna dokładnie wykazać czego się domaga, w jakiej kwocie i dlaczego akurat w takiej wysokości. Określona w pozwie kwota nie może być wzięta z kosmosu. Często jest tak, że w każdym piśmie otrzymany od windykacji widnieje inna kwota zadłużenia.

Z dokumentów załączonych do pozwu musi dokładnie wynikać jak została wyliczona kwota roszczenia głównego oraz kwota odsetek (od jakich kwot i za jaki okres były naliczane odsetki i według jakiej stopy procentowej). W myśl art. 6 kc ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Przepis ten statuuje ogólną regułę dowodową, która spełnia dwie zasadnicze funkcje. Przede wszystkim dynamizuje postępowanie dowodowe w obowiązującym systemie kontradyktoryjności, a także określa merytoryczny wynik sporu w sytuacji, gdy strona nie udowodni faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

Reasumując, w walce z firmami windykacyjnymi, nie jesteś sam/a. 

Jeśli otrzymałeś/aś taki nakaz zapłaty i nie wiesz jak sporządzić sprzeciw, skontaktuj się z nami, a pomożemy. Nasza pomoc jest bezpłatna dla naszych Klientów. 

Aby skorzystać z naszej pomocy, wystarczy się z nami skontaktować telefonicznie, przesłać smsm z imieniem i nazwiskiem bądź przesłać dokumenty pocztą mailową bądź tradycyjną.

Jednakże w wypadku przesyłania dokumentów pocztą tradycyjną, prosimy pamiętać, iż na złożenie sprzeciwu mamy tylko 14 dni liczone ciągiem. Także, aby pomóc, dokumenty musza do nas dojść w tym terminie. Czasami listy polecone idą nawet 4-5 dni dlatego jest istotne aby wcześniej powiadomić nas o takich dokumentach.

Sprawdź także:

Post thumbnail
26 października 2023

Firmy windykacyjne – jak działają i jak z nimi walczyć

W sytuacji, gdy wierzyciel nie jest w stanie wyegzekwować długów od dłużnika, chcąc odzyskać swoje należności i pozbyć się problemu, […]

Post thumbnail
9 lutego 2023

Jak wygląda proces ubiegania się o upadłość konsumencką?

W przypadku braku możliwości spłaty zadłużenia oraz zaistnienia określonych okoliczności możemy ubiegać się o upadłość konsumencką. Podstawą jest złożenie odpowiedniego […]

Post thumbnail
21 lutego 2022

Ważne! Krótki poradnik dla osób które nigdy nie otrzymały sądowego orzeczenia.

Kochani, W wypadku kiedy pierwszy raz dowiedzieliście się o sprawie dopiero od komornika bądź zajęciu rachunku bankowego to musimy ustalić […]

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.