(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.defer=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-W3Z7Z6Q');
facebook icon
mail icon

+ 48 604 800 301

Z czego wynikają koszty sądowe? Kto musi je ponieść?

8 kwietnia 2020

Post image

Szanowni Państwo,
w dzisiejszym artykule chcielibyśmy Wam przedstawić, w jaki sposób powstają koszty sądowe i co się na nie składa.

Jest to istotna kwestia z uwagi na zapytania naszych Klientów w odniesieniu do wysokości kosztów, jakie muszą ponieść w określonych sprawach. Koszty te nie wynikają z uznania sędziowskiego czy też ilości czynności, jakie strona poniosła, o co często jesteśmy pytani. Są one ściśle uregulowane w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz odpowiednim rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych, oraz czynności adwokacie.

Oczywiście niniejsze opracowanie dopasowane jest stricte do spraw prowadzonych w postępowaniu uproszczonym, w jakim prowadzone są sprawy z powództwa banków czy firm pożyczkowych, co też adresowane jest do grona naszych Klientów.

Otóż postępowanie sądowe w sprawach cywilnych wiąże się z obowiązkiem poniesienia kosztów sądowych. Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.

Sprawę rozpoczynamy od złożenia pozwu, który podlega obowiązkowej opłacie. Jest to jeden z najbardziej oczywistych rodzajów kosztów, którego zwrotu możemy domagać się w sądzie. Dotyczy to banków czy firm pożyczkowych zakładających sprawę.
Koszty w postępowaniu cywilnym ponosi przegrany.

Kwestię obowiązku strony, która przegrała sprawę, czyli zwrotu kosztów przeciwnikowi na jego żądanie, reguluje art. 98 kodeksu postępowania cywilnego, z którego treścią można zapoznać się na stronie prawo.sejm.gov.pl. Wlicza się w to koszty procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, reprezentację adwokata i jego wynagrodzenie (jednak nie wyższe niż stawki opłat określone odrębnymi przepisami), wysokość kosztów stawiennictwa strony, utraconego zarobku oraz inne wydatki poniesione w toku sprawy (koszty biegłego), w tym także koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.

Wysokość opłat sądowych w poszczególnych sprawach różni się w zależności od wartości przedmiotu sporu i rodzaju sprawy. Samo rozpoczęcie procesu wiąże się z opłatą od pozwu, która może wynosić od 30 zł do nawet 200.000 zł.

blank

Koszty rozpoczęcia procesu

Koszty sądowe w sprawach cywilnych są rodzajem kosztów procesowych, których zwrotu możemy się domagać. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. określa zasady i tryb pobierania opłat sądowych w sprawach cywilnych. Ustawa ta określa również zasady ich zwrotu, wysokości oraz przypadki, w których można zwolnić się od ponoszenia kosztów sądowych w sprawach cywilnych oraz sposób ich umarzania.

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

 1. do 500 zł – w kwocie 30 złotych;
 2. ponad 500 zł do 1500 zł – w kwocie 100 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 4000 zł – 200 zł;
 4. powyżej 4000 zł do 7500 zł – 400 zł;
 5. powyżej 7500 zł do 10 000 zł – 500 zł;
 6. powyżej 10 000 zł do 15 000 zł – 750 zł;
 7. powyżej 15 000 zł do 20 000 zł – 1000 zł;

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Istnieje jednak szeroki katalog innych opłat, o których zwrot strona wygrana może wnioskować. Z perspektywy naszych Klientów istotnym kosztem będzie koszt profesjonalnego pełnomocnika.

Koszty profesjonalnego pełnomocnika.

Jeżeli strona wygrana była reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, należy się jej zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Wysokość opłat poniesionych w sprawie z tytułu wynajęcia adwokata czy radcy prawnego nie może jednak przekraczać kwoty określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Koszty te uzależnione są od rodzaju sprawy, w większości przypadków zależy to również od wartości przedmiotu sporu (WPS).

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 1. do 500 zł – w kwocie 90 złotych;
 2. ponad 500 złotych do 1500 złotych – 900 zł ;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł ;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł ;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 złotych ;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 złotych ;
 7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 złotych ;
 8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 9. powyżej 5 000 000 zł ‒ 25 000 zł.

Zasady zwrotu kosztów dotyczą zarówno pozwanego, jak i powoda. Jeżeli sprawę przegra strona powodowa, będzie zobligowana do zwrotu kosztów stronie pozwanej. Natomiast jeśli to pozwany przegra sprawę, to obowiązany jest do zwrotu kosztów stronie powodowej. Koszty te to co do zasady koszt opłaty od pozwu, opłaty od pełnomocnictwa, oraz wynagrodzenia pełnomocnika zgodnie z powyższą tabelką. Oczywiście o ile powód posiadał takiego pełnomocnika. Dlatego też niekiedy koszty sądowe mogą być bardzo wysokie. Przykładowo dla sprawy o zapłatę kwoty 6.000,00 zł gdzie powód był reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, koszty sądowe wyniosą 2.217,00 zł. (400,00 zł + 1.800,00 zł +17,00 zł).

Zwrot kosztów jest zasadą, sąd orzeka o nich w orzeczeniu kończącym postępowanie.

Sąd przy wydawaniu orzeczenia może określić m.in. procentowo, jak wygląda ciężar ponoszenia kosztów przez strony, a dokładne wyliczenia sporządzi referendarz sądowy. Może również zasądzić w całości obowiązek zwrotu kosztów stronie powodowej lub pozwanej, jak również uwzględnić częściowo roszczenia i w takim wypadku koszty zostaną odpowiednio rozdzielone miedzy strony. Dzieje się tak w wypadku kiedy Sad uwzględnił jedynie częściowo powództwo np. ucinając część kosztów jakie domagała się strona powodowa.

Niniejsze krótkie opracowanie ma na celu jedynie wskazane, w jaki sposób powstają koszty sądowe. Musimy mieć na uwadze, że pisma podlegają opłacie i ich stawki mogą być różne. Natomiast w niniejszym artykule staraliśmy się wskazać wysokość kosztów w sprawach o zapłatę gdzie mamy do czynienia z Bankami czy też firmami pożyczkowymi.

Sprawdź także:

Post thumbnail
26 października 2023

Firmy windykacyjne – jak działają i jak z nimi walczyć

W sytuacji, gdy wierzyciel nie jest w stanie wyegzekwować długów od dłużnika, chcąc odzyskać swoje należności i pozbyć się problemu, […]

Post thumbnail
9 lutego 2023

Jak wygląda proces ubiegania się o upadłość konsumencką?

W przypadku braku możliwości spłaty zadłużenia oraz zaistnienia określonych okoliczności możemy ubiegać się o upadłość konsumencką. Podstawą jest złożenie odpowiedniego […]

Post thumbnail
21 lutego 2022

Ważne! Krótki poradnik dla osób które nigdy nie otrzymały sądowego orzeczenia.

Kochani, W wypadku kiedy pierwszy raz dowiedzieliście się o sprawie dopiero od komornika bądź zajęciu rachunku bankowego to musimy ustalić […]

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.